Landelijk verkies programma  ( gebaseerd op de inspiratie van Raoul Martinez en wetenschappelijke inzichten ) zie hierover onze cursussen opleidingen en bijeenkomsten thema’s Centraal staat dat er een kloof MISSING LINK is tussen wat de wetenschap en burgers weten en wat de politiek doet. DIE KLOOF IS HEEL DIEP. ZIE OK HET WRR RAPPORT  wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid van 2016 over WETEN IS NOG GEEN DOEN.

DE OVERHEID MOET LEREN SLIMMER TE INVESTEREN:

1. INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD JAARLIJKS AAN OPVANG EN NAZORGKOSTEN VAN UIT HUIS GEPLAATSTEN WEGENS HUUR OF HYPOTHEEK SCHULDEN. ( BEREKENING NIBUD )
EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

2. INVESTEREN IN SOCIALE INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 46 MILJARD JAARLIJKS AAN ZORGKOSTEN. GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN MET GELDZORGEN WORDEN GESTRESST EN DOEN EEN UITZONDERLIJK BEROEP OP DE ZORG. ( BEREKENING NIBUD )
EEN INVESTERING VAN 2 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

3. DE PRIJZEN VAN WONINGEN ZIJN STERK GESTEGEN DOOR DE MOGELIJKHEID OM BETAALDE HYPOTHEEKRENTE FISCAAL AFTREKBAAR TE MAKEN. AFSCHAFFING VAN DEZE RENTE AFTREK BEPAART DE BELASTINGBETALER  11 MILJARD. HIERVOOR IS GEEN INVESTERING NODIG AAN PREVENTIE. BIJKOMEND EFFECT IS DAT DE PRIJZEN VAN DE KOOPWONINGEN GAAN DALEN EN DUS OOK STARTERS WONINGEN KUNNEN KOPEN.

4. INVESTEREN IN ONTWIKKELINGSHULP PREVENTIE VEILIGHEID EN ONDERNEMINGEN IN AFRIKA EN ANDERE MIGRATIELANDEN BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 70 MILJARD AAN UITKERINGEN AAN MIGRANTEN ECONOMISCH VLUCHTELINGEN WONINGEN AOW BIJSTANDSUITKERINGEN INTEGRATIEKOSTEN. EEN INVESTERING VAN 20 MILJARD IS HIERVOOR VOLDOENDE.

5. INVESTEREN IN AANPAK BELASTINGONTDUIKING VAN DE 200.000 ZEER RIJKE NEDERLANDERS BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 10 MILJARD. EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN OPSPORINGS EN INTERVENTIE KOSTEN IS HIERVOOR VOLDOENDE.
<h2>De president van Frankrijk Macron heeft de uitwerking van de ideeen van Raoul Martinez en Piketty kapitaal uitstekend verwoord in zijn boek REVOLUTIE waarin hij stelt dat er een nieuw HUMANISME moet komen ( blz 196 e.v. )</h2>
<h2>We richten ons op de beweging naar een meer duurzame – eerlijke – en leefbare samenleving. Kleine ondernemers en MKB dient niet te worden onderworpen aan verstikkende bureaucratie. Creatieve scheppende ondernemers zijn hard nodig voor de samenleving.</h2>
<h2>Waarom moeten lager opgeleiden die ook al een kortere levensverwachting hebben de AOW/ pensioen van hoger opgeleiden subsidieeren ?  Ons ontbreekt de logica hiervan. Maak de AOW betaalbaar door het instellen van een basisinkomen van 1500 euro per maand voor degenen die het nodig hebben. Indien iemand dus een pensioen heeft van minimaal 30.000 euro per jaar, heeft die dan ook AOW nodig ? Neen, die kan rond komen van zijn of haar eigen opgebouwd pensioen.</h2>
<h2>Armoede bestrijding en voedselverspilling zijn de uitingen van een sociaal economisch systeem  dat niet duurzaam is, niet eerlijk is. We benaderen alles positief wat positief werkt/ schadelijke effecten van controlerende en obsessief dwangmatige bureaucratie dat alleen maar in algoritmes kan denken is zeer dysfunctioneel voor de samenleving.  DESKUNDIGEN en vrije creatievelingen die HEURISTISCH kunnen denken breed en diep op lange termijn weten dit.</h2>
<h2>Huidige politici denken slechts algoritmisch maar dienen heuristisch te werken dat is SCHEPPEND aan een nieuwe leef en sociale klimaat  CREATIEF POSITIEF. Het besturingssysteem van samenlevingen moet worden gemoderniseerd. De wetten sociale gewoonten en economische afspraken waarmee we elke dag werken vormen een laag boven op een reeks instructies protocollen en veronderstellingen over hoe de wereld werkt. DEZE ZIJN ACHTERHAALD EN HOPELOOS OUDERWETS.</h2>
<h2>Besturingssystemen gebaseerd op de theorie van survival of the fittest voldoen niet meer.  Besturingssystemen puur gebaseerd op biologische drijfveren voldoen niet meer.  Mensen zijn meer dan de som van biologische driften.  Ook de idee dat mensen alleen als machines soepel werken als ze worden gestraft of beloond, straffen als ze doen wat jij niet wilt en belonen als ze doen wat jij wel wilt, is ook GEEN VERHEFFEND SYSTEEM. Het gaat er vanuit dat mensen niet verschillen van paarden.</h2>
<h2>Maslow ontwikkelde daarom de Humanistische Psychologie en ontdekte intrinsieke motivatie als gedrag de best voorkomende motor voor activiteit. Intrinsieke motivatie is van groot belang voor alle economische activiteiten.</h2>
<h2>Bestuurders en politici / de politiek moet niet werken met straffen en belonen, ze drukken intrinsieke motivatie de kop in, prestaties en creativiteit worden verminderd, goed gedrag wordt verdrongen. Onethisch gedrag wordt bevorderd, ze werken verslavend, en werken korte termijn denken in de hand.</h2>
<h3>OUDEREN MOETEN VAN HUN AOW  ALLEENSTAANDEN 1025 EURO PER MAAND OOK NOG EENS INKOMSTENBELASTING BETALEN. WIST U DAT ? EN DAT TERWIJL POLITICI MULTI NATIONALS EN ANDERE ZEER RIJKEN GEZAMENLIJK DE EU 173 MILJARD ONTREKKEN EN VOOR NEDERLAND 10 MILJARD !!  AAN BELASTINGGELDEN ONTREKKEN. HET IS WEER NET ALS IN DE MIDDELEEUWEN ….TOEN ARMEN EN BURGERS MOESTEN OPDRAAIEN VOOR DE BELASTINGEN OMDAT DE RIJKEREN NIET OPGAVEN WELK ZE VERMOGEN ZE ECHT HADDEN.. ONS PROGRAMMA IS DUS DAT OUDEREN VAN HUN AOW UITKERING GEEN BELASTINGEN MEER HOEVEN TE BETALEN, DAN WEL EEN BASISINKOMEN GAAN ONTVANGEN VAN 1500 EURO PER MAAND NETTO HELEMAAL NETTO.</h3>
<h3>Basis inkomen in plaats van uitkeringen / WEG MET DE ARMOEDE IN HET RIJKE NEDERLAND / – weg met de vernederende controles op uitkeringen / vernederende controles werken verstikkend op de motivatie van mensen die uit de bijstand moeten / belastingdienst moet empathischer werken / weg met willekeur van zelfbeslissende inspecteurs of hun medewerkers.  Straffen en belonen werkt niet in de bureaucratie /</h3>
<h3>WEG MET DE FILES op de autowegen door aanleggen van snelfietspaden door heel Nederland en uitbreiding van het openbaar vervoer./</h3>
<h3>Als 200.000 zeer rijke Nederlanders gezamenlijk de Nederlandse staat 10 miljard aan belasting ontduiken MOET eerst dit worden aangepakt / BONUSSEN en belastingontduiking werkt alleen maar VERSLAVEND/ WEG met de schulden en incasso industrie die rijk wordt over de rug van mensen die geen geld hebben /</h3>
<h3>De zorg kan beter, daar is geld voor als die 200.000 zeer rijken hun moreel even willen oppeppen, en hun verslaving kunnen beheersen ( het zijn toch topmanagers die goede besluiten kunnen nemen ? zeggen ze zelf ) daar mag die machtige belastingdienst ook aan meewerken /</h3>
<h3>De aarde is van ons allemaal / MEER sociale woningbouw / ARMOEDE problemen in de wereld moeten worden aangepakt zodat de arme landen geen gelukzoekende economisch vluchtelingen naar ons toesturen / HUN EIGEN LAND heeft hun hard nodig voor de opbouw van dat land / DAAR moet in worden geinvesteerd</h3>